Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

PODPISANIE POROZUMIENIA W SPRAWIE PARTNERSTWA

3Gmina Cedry Wielkie i pozostałe samorządy z terenu powiatu gdańskiego  oraz przedstawiciele stowarzyszenia „Podaj Rękę”  podpisali porozumienie w sprawie partnerstwa w ramach projektu „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim – aktywna integracja, usługi społeczne”

Dnia 23 czerwca 2016 w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański podpisana została przez Pana Janusza Golińskiego – Wójta Gminy Cedry Wielkie umowa o partnerstwie na rzecz realizacji działań w ramach Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno – Zawodowej – pakiet projektów „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim”. Liderem Partnerstwa jest Stowarzyszenie „Podaj Rękę” – Partnerami: Powiat Gdański, Miasto Pruszcz Gdański, Gminy: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie.

W wyniku podpisanej umowy o partnerstwie w latach 2016 – 2023 realizowane będą działania aktywnej integracji oraz usług społecznych.  Projekt zakłada aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, czy uzależnionych.

Poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, spotkaniach z psychologiem i prawnikiem osoby wykluczone społecznie mają zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy. Program ruszy jeszcze w tym roku i będzie trwał do 2023 r. ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej 6, Działanie – Integracja,  Poddziałanie – Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT oraz Poddziałanie – Rozwój Usług Społecznych – mechanizm ZIT – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).