Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

60 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU DLA OSÓB ZE ZDEFINIOWANYCH GRUP DEFAWORYZOWANYCH Z TERENU GMINY CEDRY WIELKIE

logo

Stowarzyszenie Gdański Klub Morski „CEDRUS”, działające m.in. na rzecz Gminy Cedry Wielkie, uzyskało maksymalną liczbę punktów w ramach oceny wniosku na realizację zadania pn. „ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA OSÓB ZE  ZDEFINIOWANYCH GRUP  DEFAWORYZOWANYCH, UWZGLĘDNIAJĄCYCH ZAGADNIENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU NA TERENIE GMINY CEDRY WIELKIE”.

Działanie realizowane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” w ramach „Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Przedsięwzięcie polegać będzie na organizacji 180 godzin bezpłatnych zajęć edukacyjnych i obejmie zagadnienia z zakresu OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU.

Całe przedsięwzięcie skierowane jest do grupy docelowej liczącej przynajmniej 180 osób, a w szczególności do mieszkańców obszaru objętego LGD „Trzy Krajobrazy”, w tym mieszkańców Gminy Cedry Wielkie.  Wybór grupy docelowej zostanie dokonany na podstawie regulaminu rekrutacji i obejmować będzie beneficjentów z następujących grup: dzieci i młodzież do 26 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby 50 +.

Zajęcia odbywać się będą w 9 obiektach publicznych na terenie Gminy Cedry Wielkie, w tym: Przystań Żeglarska w Błotniku, Świetlica Wiejska w Leszkowach, Świetlica Wiejska w Długim Polu, Świetlica Wiejska w Kiezmarku, Świetlica Wiejska w Koszwałach,  Świetlica Wiejska w Koszwałach  „Ostatni Grosz”, Świetlica Wiejska w Miłocinie, Świetlica Wiejska w Stanisławowie, Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Wyżej wymieniony projekt realizować będzie cel zgodny z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju, tj. „Samorealizująca się aktywna lokalna społeczność, wykorzystująca lokalną bazę obiektów publicznych, poprzez uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu”.

Termin realizacji zadania: maj – sierpień 2018 r.

Całkowity budżet zadania: 60 000,00 zł,

w tym 100% środków pochodzących z Unii Europejskiej – PROW 2014-2020.