Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

KONFERENCJA REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GM. CEDRY WIELKIE

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku w dniu 26 maja 2017 r. na zaproszenie Pana Janusza Golińskiego – Wójta Gminy Cedry Wielkie zorganizowała spotkanie – konferencję nt. działalności RDOŚ i współpracy pomiędzy różnymi grupami interesariuszy Spotkanie odbyło się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Z ramienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w konferencji uczestniczyli m.in. dyrektor Danuta Makowska, naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Małgorzata Kistowska, Michał Buliński starszy specjalista Wydziału Zadrzewień i Ochrony Gatunkowej.

W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy: Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, przedstawiciele Rady Powiatu Gdańskiego – Pan Bogdan Dombrowski, Pan Ireneusz Lech, Pan Tomasz Kempa, a także przedstawiciele Kół Łowieckich, Radni, Sołtysi i mieszkańcy Gminy Cedry Wielkie.

W ramach konferencji zaprezentowane zostały tematy, które bezpośrednio dotyczą wszystkich zebranych gości, zarówno mieszkańców, przedsiębiorców, a także samorządowców. Omówiono problematykę:

  • rozwoju gospodarczego, w kontekście ochrony środowiska,
  • interpretację obowiązujących przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów,
  • oceny oddziaływania na środowisko w świetle nowelizacji ustawy OOŚ,
  • procedury uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy RDOŚ a Agencją Nieruchomości Rolnych, w celu ochrony zadrzewień śródpolnych na terenach rolnych.

Wszystkie tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji, jednakże najwięcej emocji  wzbudził temat zapobiegania szkodom wyrządzanym przez bobry na terenie Żuław.

Na zakończenie spotkania, Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie zaprosił wszystkich uczestników na tradycyjny poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Leszków.