Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Tablety dla najlepszych.

W dniu 9 września 2017 r. w ramach obchodów Dożynek Gminnych Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z Panią Bożeną Daszewską – Przewodniczącą Rady Gminy Cedry uhonorowali blisko 50 uczniów specjalnymi nagrodami – tabletami. Tablety te były wyróżnieniem za szczególną aktywność i udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w ramach projektu „LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!” realizowanego przez Gminę Cedry Wielkie w roku szkolnym 2016/2017. Projekt ten realizowany jest dzięki podpisanej w dniu 15 listopada 2016 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowie o dofinansowanie ze środków unijnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu jakości edukacji ogólnej na terenie Gminy Cedry Wielkie w zakresie kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Cel ten jest realizowany poprzez organizację różnego rodzaju zajęć m.in.: matematyczno-przyrodniczych, językowych i eksperymentalnych, z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, nowoczesnych pomocy i sprzętu medialnego. Projekt obejmuje również wsparcie logopedyczne i psychologiczne uczestników projektu.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia realizowane będą wycieczki edukacyjne i obozy żeglarskie. Wsparciem objęci zostaną także nauczyciele dla których zaplanowano cykl szkoleń podnoszących kompetencje w nauczaniu. W ramach projektu wyposażono również wszystkie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne i narzędzia multimedialne i dokonano niezbędnych prac remontowych w szkołach w Wocławach i w Giemlicach.

Aby projekt zakończył się sukcesem konieczne jest włączenie się w jego realizację nauczycieli, uczniów, ale również rodziców, którzy dostrzegą w nim szansę na podniesienie poziomu wiedzy swoich dzieci. Dlatego też Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie ufundował i przekazał dla uczniów wyróżniających się szczególną aktywnością i udziałem w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, jako elementu wyróżniającego obecną aktywność i tym samym stanowiącego zachętę dla innych, dotychczas mniej zaangażowanych w projekt uczniów.