Lepszy start Młodego Żuławiaka

Projekt pn. „Lepszy start młodego żuławiaka”

FINANSOWANIE: Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

CEL PROJEKTU: Podniesienie poziomu jakości edukacji ogólnej na terenie Gminy Cedry Wielkie w zakresie kompetencji niezbędnych na rynku pracy u minimum 630 uczniów oraz minimum 70 nauczycieli.

OPIS OPERACJI: W ramach projektu wyposażonych zostało 6 szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, w tym: doposażenie czterech sal w Szkołach Podstawowych do prowadzenia zajęć z logopedii, zakup zestawów interaktywnych i wyposażenie pracowni przyrodniczych, wyposażenie czterech pracowni matematycznych w szkołach podstawowych i 2 językowych w Gimnazjach oraz wykonanie adaptacji sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Wocławach, a także montaż drzwi wyciszających do gabinetu logopedycznego w Szkole Podstawowej w Giemlicach. Dodatkowo chcąc zaangażować w przedsięwzięcie jak największą liczbę uczestników, w szczególności dzieci i młodzież, przekazano 65 tabletów dla najbardziej aktywnych uczniów.

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu jakości edukacji ogólnej na terenie Gminy Cedry Wielkie w zakresie kompetencji niezbędnych na rynku pracy u minimum 630 uczniów oraz minimum 70 nauczycieli. Cel realizowany poprzez organizację zajęć podnoszących kompetencje matematyczno-przyrodnicze, językowe, kompetencje społeczne nastawiane na pracę twórczą, eksperyment z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, nowoczesnych pomocy i sprzętu medialnego oraz wsparcie logopedyczne i psychologiczne uczestników projektu. Ponadto realizowane były pozaszkolne formy rozwijania kompetencji poprzez wycieczki edukacyjne i obozy. Wsparciem doskonalenia zawodowego objęci zostali także nauczyciele w zakresie TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna), udoskonalającego nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technik motywowania ucznia oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach.

 

Projekt realizowany w 2017/2018 r.

Projekt pozyskany i realizowany przez Gminę Cedry Wielkie. Pomoc przy realizacji - Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Szczegóły
Data dodania 17 sierpnia 2020
Wartość operacji: 2 658 381,24 zł
Wartość refundacji: 2 525 462,18 zł
Wartość wkładu własnego: 132 919,06 zł

Galeria