Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie”

FINANSOWANIE: Z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”, oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.

CELE PROJEKTU: Zapewnienie dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu gminy  Cedry Wielkie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

OPIS OPERACJI: Chcąc zmniejszyć zjawisko wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Cedry Wielkie w 2013 roku został złożony do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cedry Wielkie”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w maju br. otrzymaliśmy decyzję o jego dofinansowaniu. W dniu 18 czerwca br. w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie przy udziale Wiceministra Administracji i Cyfryzacji Bogdana Dombrowskiego Wójt Gminy Cedry Wielkie podpisał umowę o dofinansowanie ww. projektu. 

W ramach zadania zapewniony został dostęp do Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu  gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej. Cel został zrealizowany poprzez zakup sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania oraz wyposażenie w usługę dostępu do szerokopasmowego Internetu w okresie trwania projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu w okresie jego trwałości. Ponadto osoby z 30 gospodarstw domowych nabyły umiejętność korzystania z technologii informacyjnych poprzez udział w cyklu szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Dodatkowo w ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy dla 7 jednostek organizacyjnych gminy tj. 5 szkół, Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Projekt realizowany w 2014 - 2015 r.

Projekt pozyskany i realizowany przez  Gminę Cedry Wielkie. Pomoc przy realizacji - Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Szczegóły
Data dodania 17 sierpnia 2020
Wartość operacji: 637 176,75 zł
Wartość refundacji: 615 576,75 zł
Wartość wkładu własnego: 21 600,00 zł

Galeria