Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO NA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W BŁOTNIKU NAJWYŻEJ OCENIONYM PROJEKTEM

Przechwytywanie

Dnia 11 grudnia 2017 r. w odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupie Rybackiej „Rybacka Brać Mierzei”, która oceniła wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na działania związane z działalnością turystyczną i około turystyczną wykorzystującą wodny potencjał obszaru. Z terenu naszej gminy został złożony wniosek przygotowany przez Stowarzyszenie Gdański Klub Morski „CEDRUS” na realizację operacji pn. „ Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru, poprzez budowę obiektu całorocznego, turystycznego przeznaczonego na wypożyczalnie sprzętu wodnego w miejscowości Błotnik, gm. Cedry Wielkie”. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej pod kątem spełniania kryteriów zgodności i wyboru operacji wniosek na inwestycję w Błotniku został oceniony najwyżej i tym samym został rekomendowany do dofinansowania.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano BUDOWĘ  BUDYNKU  MAGAZYNOWEGO DO PRZECHOWYWANIA JACHTÓW o wymiarach 12,53 m x 21,80 m, który będzie pełnił rolę wypożyczalni sprzętu wodnego. Projektowany budynek zostanie wykonany na działce sąsiadującej bezpośrednio z Przystanią Żeglarską w Błotniku. Funkcja budynku obejmuje  pomieszczenie magazynowe o powierzchni użytkowej 215,62 m², które zostanie przeznaczone do magazynowania  jachtów  oraz  innych jednostek  pływających. W  obiekcie  znajdą  się również pomieszczenia  socjalne  dla  użytkowników m.in: szatnia, WC, umywalnia oraz pomieszczenie gospodarcze i przedsionek.

Zlokalizowanie inwestycji w bezpośrednim otoczeniu przystani żeglarskiej przyczyni się do poszerzenia oferty w zakresie wykorzystania potencjału wodnego zarówno Martwej Wisły, przy której funkcjonować będzie obiekt jak i całego obszaru Pętli Żuławskiej w ramach której funkcjonuje  przystań w Błotniku. Planowany koszt całkowity zadania to 538 166,78 złote,  z czego środki z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” stanowi 37,16%, czyli 200 000,00 zł. Pozostały koszt w wysokości 338 166,78 zł stanowi wkład własny GKM CEDRUS, który jako operator przystani w Błotniku zabiega o jej dalszy rozwój i zwiększenie dostępności dla mieszkańców jak i turystów. Realizację inwestycji zaplanowano na 2018 rok.